Blog

20maj, 21
Zdjęcie z mamą - mama i córka w okularach.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook®.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Sklepfrancuski.pl (dalej jako „Organizator”).
 3. Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem fanpage marki o nazwie Plac Francuski na stronie https://facebook.com w serwisie społecznościowym Facebook®.
 4. Konkurs trwa w terminie wskazanym przez Organizatora (dalej jako „Termin Konkursu”).
 5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.
 6. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny (Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w Konkursie).
 7. Konkurs jest przeznaczona dla wszystkich Fanów fanpage Plac Francuski.
 8. By wziąć udział w Konkursie, wymagane jest, by Uczestnik posiadał konto na portalu Facebook®.
 9. Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady Konkursu i jedynie Organizator jest uprawniony do interpretacji i wykładni Regulaminu. 
 10. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 11. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 12. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”).
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 i 7, jest łączne spełnienie przez Uczestnika w Terminie Konkursu następujących warunków: a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, stałe miejsca zamieszkania na terytorium Polski; b) posiadanie aktywnego konta w serwisie Facebook® założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®, na którym Uczestnik występuje pod własnym (prawdziwym) imieniem i nazwiskiem; c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Konkursu; d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu; e) wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Plac Francuski w serwisie Facebook® w przypadku Zwycięstwa; f) wypełnienie zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem; g) wyrażenie zgody na publikację wizerunku swojego oraz osób znajdujących się na zdjęciu w galerii zdjęć konkursowych oraz – w przypadku wygranej – publikacji zdjęcia w poście z ogłoszeniem wyników na fanpage’u Plac Francuski na portalu Facebook®.
 3. Przystąpienie do Konkursu i jednocześnie akceptacja Regulaminu Konkursu następuje w momencie opublikowania przez Uczestnika swojej odpowiedzi pod postem Konkursowym na fanpage Plac Francuski.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszeń naruszających powszechnie przyjęte normy społeczne – o treści wulgarnej, godzące w godność innych, promujące agresję, nienawiść itp.
 7. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie Konkursowe.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia Uczestników autorstwa osób trzecich.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Zgłoszenie Konkursowe powinno spełniać następujące warunki: a) nie może naruszać wizerunku i dobrego imienia Organizatora; b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących żadnych podmiotów innych niż Organizatora; c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych, pornograficznych, dyskryminacyjnych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne, w tym także wzywających do nienawiści ze względu na rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, obrażających uczucia religijne; d) musi stanowić przejaw własnej twórczej pracy Uczestnika, tj. musi zostać stworzone w pełnym zakresie samodzielnie przez Uczestnika i muszą mu przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe do stworzonej odpowiedzi, które nie mogą być w żaden sposób ograniczone prawami osób trzecich; e) musi być umieszczone w formie zdjęcia; f) nie może naruszać żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych;
 2. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. Wówczas nagroda lub nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Z udziału w Konkursie zostaną również wykluczeni Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w §2 Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika w wiadomości prywatnej na fanpage Plac Francuski o jego wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach.
 3. Organizator ma prawo usunąć komentarze, które naruszają postanowienia §3 ust. 3 lit. a-h uprzednio informując o tym danego Uczestnika w bezpośredniej wiadomości prywatnej na fanpage Plac Francuski.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie liczby polubień. Zdjęcia konkursowe z największą liczbą „łapek w górę” otrzymają nagrody.
 5. Komisja Konkursowa (wyznaczona przez Organizatora) będzie sprawdzała liczbę polubień dla każdego zdjęcia. Polubień dokonują obserwatorzy fanpage Plac Francuski w czasie trwania konkursu.
 6. Komisja Konkursowa, spośród zgłoszonych zdjęć wyłoni trzy z największą liczbą polubień. Autorzy tych zdjęć (dalej jako „Zwycięzcy”) zostaną wymienieni w poście podsumowującym konkurs na fanpage Plac Francuski. 
 7. Zwycięzcy, proszeni będą o kontakt w wiadomości prywatnej w celu uzgodnienia warunków odbioru Nagrody.

§4. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  a. Miejsce pierwsze z największą liczbą polubień – Parasol dla dzieci firmy Djeco (motyw sawanna) oraz rabat w wysokości 25 zł na zakupy w sklepie sklep.placfrancuski.pl/ (do wykorzystania do 31.08.2021 roku)
  b. Miejsce drugie z drugą w kolejności największą liczbą polubień – Latarka czołówka dla dzieci firmy Buki oraz rabat w wysokości 20 zł na zakupy w sklepie sklep.placfrancuski.pl/ (do wykorzystania do 31.08.2021 roku)
 2. Miejsce trzecie z trzecią w kolejności największą liczbą polubień – Piramida klocków marki Vilac oraz rabat w wysokości 15 zł na zakupy w sklepie sklep.placfrancuski.pl/ (do wykorzystania do 31.08.2021 roku).
  Rabaty kwotowe przyznana w ramach nagrody nie łączą się z innymi rabatami promocyjnymi oferowanymi przez Organizatora w czasie trwania konkursu.
 3. W celu otrzymania nagrody, Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zamieszczenia przez Organizatora informacji o wygranej (będzie ona zamieszczona w poście podsumowującym konkurs) przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage Plac Francuski dane Zwycięzcy, tj., imię, nazwisko i sposób odebrania nagrody. W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę tych danych we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na żaden ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 5. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatora. W tym celu Zwycięzca powinien wysłać na adres siedziby Organizatora pismo zawierające oświadczenie o zrzeczeniu się przez Zwycięzcę nagrody w Konkursie organizowanym przez Plac Francuski. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, Uczestnicy winni zgłaszać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres biuro@sklep.placfrancuski.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „KONKURS–FACEBOOK”. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnicy zgłaszający reklamację zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

§6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Sklep Francuski.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres biuro@sklep.placfrancuski.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage „Plac Francuski”
 3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.

Brak komentarzy - bądź pierwszy!

Brak komentarzy.

blog Plac FrancuskiPlac Francuski -jak przy każdej ulicy, skwerze czy rynku również i tu znajdziecie  różne szyldy- adresy zachęcające szeroko otwartymi drzwiami do wejścia do środka.

Plac Francuski to biuro tłumaczeniowe wykonujące tłumaczenia z i na język francuski.

Plac Francuski to księgarnia on-line oferująca szeroki wachlarz tematyczny od przewodników i słowników, przez beletrystykę do książek kucharskich, w której elementem łączącym wszystkie oferowane towary jest Francja i język francuski, a także oryginalne francuskie zabawki edukacyjne i kreatywne.

Plac Francuski to  wspólna nauka języka francuskiego.

Blog Plac Francuski

odgrywa rolę kawiarenki z przepyszną kawą i jest naszym wirtualnym miejscem spotkań, wymiany opinii, dzielenia się wrażeniami oraz kroniką wydarzeń na PLACU.

TŁUMACZENIA FRANCUSKIE

tlumaczenia-francuskie

SKLEP INTERNETOWY

WAKACJE WE FRANCJI

wyszukiwarka-wakacyjna

SZKOŁA JĘZYKOWA

szkola-jezykowa

test33